New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Undersökning om Systematiskt arbetsmiljöarbete

Anna Blomquist og Helene Johnsson

Arbetsmiljöverket 2003 102 s.
Bogomtale fra forlaget.

Inregia AB genomförde under hösten 2002 på uppdrag av Arbetsmiljöverket en undersökning bland arbetsgivare och skyddsombud om systematiskt arbetsmiljöarbete. En liknande undersökning genomfördes under våren 2001.
Syftet med den nu aktuella undersökningen är att jämföra resultaten med den tidigare för att ta reda på vilka eventuella förändringar som skett beträffande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet från tidsjämförelsen tyder på att arbetet med att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet går åt rätt håll. Det är inte alltid stora förändringar som redovisas men det är inget resultat som tyder på en tillbakagång.
Nedanstående sammanfattning fokuserar på att redovisa resultat på totalnivå och på - så långt möjligt - en jämförelse mellan 2001 och 2002.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
· 41 % av arbetsgivarna anser att det systematiska arbetsmiljöarbetet är infört och fungerar. Jämfört med 2001 är detta en ökning med 11 procentenheter. Bland skyddsombuden är det 29 % som uppger att systematiskt arbetsmiljöarbete är infört och fungerar. Vilket innebär en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2001.
· 65 % av arbetsgivarna respektive 73 % av skyddsombuden uppger att arbetsmiljön undersökts och de risker som finns i arbetsmiljön bedömts.
· Drygt 70 % av arbetsgivarna som ovan uppger att de undersökt riskerna eller att ett arbete med detta pågår, uppger att man åtgärdat identifierade risker medan ytterligare 20 % anser att arbetet med detta pågår. 60 % av skyddsombuden rapporterar att risker har åtgärdats medan ytterligare 30 % menar att arbete pågår.
· Över 60 % av arbetsgivarna gör bedömningen att man inte har tagit fram någon skriftlig riskbedömning. Av skyddsombuden är det 41 % som uppger att det inte har tagits fram en skriftlig riskbedömning.
· 47 % av arbetsgivarna svarar att man inte har tagit fram någon skriftlig handlingsplan för det som inte är åtgärdat. Av skyddsombuden är det 30 % som anser att det inte finns en handlingsplan för det som inte är åtgärdat.
· Drygt 70 % av arbetsgivarna och nästan 60 % av skyddsombuden anser att de har goda eller mycket goda kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete.
· Nära 60 % av arbetsgivarna uppger att ledningen inte har utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete. Jämfört med 2001 är denna andel oförändrad. Både 2001 och 2002 uppger ungefär 30 % av skyddsombuden att ledningen inte fått någon utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.
· Ungefär 80 % av arbetsgivarna anser att ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor är stort. Motsvarande andel 2001 var cirka 70 %. Både 2001 och 2002 anser cirka 60 % av skyddsombuden att ledningens intresse för arbetsmiljöfrågor är stort.
· Drygt 80 % av arbetsgivarna uppger att de har tillgång till det egna arbetsställets föreskrifter medan knappt 60 % uppger att de känner till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Andelen 2001 var ungefär densamma. Drygt 90 % av skyddsombuden uppger att de har tillgång till det egna arbetsställets föreskrifter och 60 % uppger att de känner till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Attityder
· Resultatet visar att 90 % av arbetsgivarna håller med om att ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder dels till färre arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, dels till allmänna förbättringar av verksamheten. När det däremot gäller påståendet att ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ett förbättrat ekonomiskt resultat instämmer arbetsgivarna inte i lika stor utsträckning. Ungefär 65 % av arbetsgivarna instämmer i påståendet.
· Drygt 80 % av skyddsombuden instämmer i påståendet att ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till färre arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar och nära 90 % anser att ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till allmänna förbättringar av verksamheten. 70 % av skyddsombuden instämmer i påståendet att ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ett förbättrat ekonomiskt resultat.
· Det är nästan lika hög andel arbetsgivare som instämmer respektive inte instämmer i påståendet att systematiskt arbetsmiljöarbete kräver för mycket dokumentation (ungefär 40 %). Undersökningen 2001 visade ett liknande resultat. Skyddsombuden är något mer negativa jämfört med 2001. 41 % instämmer i påståendet att systematiskt arbetsmiljöarbete kräver för mycket dokumentation. Motsvarande andel 2001 var 36 %.
· Förståelsen för vad föreskrifterna ska leda till för konkreta åtgärder har ökat. Drygt hälften (55 %) av arbetsgivarna uppger att det inte anser att det är svårt att förstå detta, vilket är en ökning med 17 procentenheter jämfört med undersökningen 2001. Bland skyddsombuden finns en motsvarande ökning från 32 % till 49 %. Arbetsmiljön
· Drygt 80 % av arbetsgivarna bedömer att arbetsmiljön på deras arbetsställe är bra. Nivån 2001 var densamma. Andelen bland skyddsombuden som bedömer arbetsmiljön idag som bra är 60 % vilket gäller för båda undersökningarna.
· 60 % av arbetsgivarna uppger att arbetsmiljön blivit bättre jämfört med för ett par år sedan. Ungefär 40 % anser att situationen är oförändrad. Nivån är ungefär densamma mellan de båda undersökningarna. Bland skyddsombuden är det 50 % som anser att arbetsmiljön blivit bättre jämfört med 36 % i den förra undersökningen.