New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Effektutvärderingar inom Arbetsmiljöverket

En beskrivning av insatser inom utvärderingsområdet

Ove Eriksson

Arbetsmiljöverket 2003. Rapport 2003:4. 33 s.
Bogomtale fra forlaget.

Att utvärdera effekter av olika typer av offentlig intervention är inte bara en omfattande och resurskrävande verksamhet utan också kanske – givet höga vetenskapliga krav – mycket svår uppgift. En genomgång i rapporten av en del litteratur och internationella erfarenheter ger belägg för att det inte finns något exempel på någon studie som oantastligt och vetenskapligt påvisar direkta samband mellan myndighetstillsyn inom arbetsmiljöområdet och effekter av t.ex. minskad sjukfrånvaro. I bästa fall finns studier som påvisar samband mellan myndighetsinsatser och tidigare länkar i den s.k. effektkedjan.
Utvärdering ses som en del i den statliga filosofin om mål-/resultatstyrning. I rapporten pläderar Arbetsmiljöverket (AV) för en allmän förstärkning av utvärderingsområdet där ansvaret fördelas mellan olika aktörer och på olika nivåer. Med begränsade resurser försöker AV att ta ett utvärderingsansvar på myndighetsnivån. I syfte att ta fram underlag för den interna styrningen och för att utveckla den verksamheten genomförs olika typer av avgränsade utvärderingar. Begränsade resurser utgör härvidlag dock en stark restriktion. I olika sammanhang har emellertid AV och dess föregångare pläderat för betydande resursförstärkning, dels för att kunna ta ett sektorsansvar på utvärderingsområdet, dels för att öka möjligheterna att kunna beställa mer kvalificerade insatser från universitet och högskolor. Dessutom har AV sedan länge pläderat för behovet av en förstärkning av utvärderingskapaciteten på en mer övergripande samhällelig nivå, en uppfattning som numer stöds av några nyligen publicerade utredningar.
I AV:s utvärderingsansvar kan sägas ingå inte bara utvärderingar av tillsynens effekter (med tillsyn avses här inspektion, regler och information) utan också tillsynsmetoders effektivitet och olika typer av processer. Detta är ett stort område. Med begränsade resurser måste det självfallet göras ett urval. I rapporten presenteras kortfattat ett antal exempel på genomförda utvärderingar. Dessutom presenteras pågående och planerade utvärderingsprojekt samt pågående utvecklingsarbete inom området.