New books  Anställningsotrygghet

Individen på den flexibla arbetsmarknaden

Johnny Hellgren, Magnus Sverke og Katharina Näswall

Studentlitteratur 2003 148 s. ISBN 9144029373
Bogomtale fra forlaget.

Arbetsmarknaden kännetecknas av osäkerhet och många anställda upplever en oro för att förlora jobbet. Osäkerhet inför framtiden sprider sig när företag efter företag varslar om uppsägningar. Anställda brottas i allt större utsträckning med anställningsotrygghet samtidigt som kraven ökar på dem från en allt tuffare arbetsmarknad. Anställningsotrygghet har blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som har ökat under de senaste decennierna. Denna bok belyser anställningsotrygghet och dess konsekvenser, och lyfter fram vikten av en medvetenhet om detta fenomen.
Boken vänder sig främst till alla som arbetar med personaladministrativa områden, men också fackliga företrädare, arbetsförmedlare, organisationsutvecklare och, inte minst, alla anställda. Anställningsotrygghet lämpar sig även som kurslitteratur inom högskoleutbildningar med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Inledning, 9
Den osäkra omvärlden, 9
Osäkra anställningar, 11
Bokens syfte och disposition, 12


Vad är anställningsotrygghet?, 15
Anställningsotrygghet är inte arbetslöshet, 16
Anställningsotrygghet som stressor, 17
Anställningsotrygghet som kontraktsbrott, 21
En psykologisk definition av anställningsotrygghet, 24
Dimensioner av anställningsotrygghet, 26
Oro och sannolikhet, 26
Hotets styrka och betydelse, 27
Att bli av med jobbet eller att få förändrade arbetsvillkor, 28
Sammanfattning, 30

Vad påverkar upplevelsen av anställningsotrygghet?, 31
Objektiv arbetssituation, 33
Organisatoriska och sociala faktorer, 34
Organisationens roll, 35
Det sociala stödets roll, 37
Fackets roll, 38
Individfaktorer, 40
Bakgrundsfaktorer, 41
Personliga egenskaper, 44
Sammanfattning, 47

Vilka konsekvenser har anställningsotrygghet?, 49
En kategorisering av anställningsotrygghetens konsekvenser, 50
Direkta konsekvenser för individen, 53
Direkta konsekvenser för organisationen, 55
Långsiktiga konsekvenser för individen, 58
Långsiktiga konsekvenser för organisationen, 60
Sammanfattning, 63

Hur påverkar individfaktorer otrygghetens konsekvenser?, 67
Att hantera anställningsotrygghet, 68
Val av hanteringsstrategier, 70
Flykt, protest, lojalitet och försummelse, 72
Faktorer som påverkar reaktionen på anställningsotrygghet, 75
Bakgrundsfaktorer, 75
Personliga egenskaper, 79
Socialt stöd, 81
Sammanfattning, 83

Vad kan organisationen göra?, 85
Information och kommunikation från organisationen, 86
Rättvisa och förtroende, 89
Deltagande och kontroll, 94
Stöd från organisationen, 97
Fackets roll, 101
Sammanfattning, 105

Slutsatser, 109
Vad är anställningsotrygghet?, 110
Hur uppstår anställningsotrygghet?, 112
Vilka konsekvenser har anställningsotryggheten?, 115
Hur kan individen hantera och motverka anställningsotrygghetens negativa konsekvenser?, 119
Vad kan organisationen göra?, 122
Om nu neddragningar är svåra att undvika …?, 123
Ett långsiktigt perspektiv, 126
Avslutande kommentarer, 128
Referenser, 131

Sakregister, 145