New books  Informationsstrategier och yrkesidentiteter

En studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatse

Olof Sundin

Borås, Valfrid 2003 281 s. ISBN 9189416066
Bogomtale fra forlaget.

Vid seminariet presenterar jag delar av min doktorsavhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors förhållande till fackinformation vid arbetsplatsen som jag försvarade den 8 mars 2003. I denna utforskar jag fackinformation (exempelvis facklitteratur och bibliografiska databaser) och dess sociala betydelser i sjuksköterskors yrkespraktik. Därmed skiljer sig studien från annan forskning på området som främst ser fackinformation som ett rationellt underlag för beslutsfattande.
I mitt arbete har jag intervjuat specialistsjuksköterskor med ansvar för utvecklingsfrågor, så kallade avdelningslärare, och undersökt deras erfarenheter och förhållningssätt till informationssökning och informationsanvändning. Intervjuerna har analyserats mot bakgrund av hur man ser på betydelsen av fackinformation i sjuksköterskeprofessionens facklitteratur. I analysen samverkar ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv och ett professionsteoretiskt perspektiv. I min presentation kommer jag att koncentrera mig på det sistnämnda.
I avhandlingen visar jag hur sjuksköterskors fackinformation bidrar till att etablera en förändrad yrkesidentitet. I denna yrkesidentitet ges sjuksköterskornas sökning och användning av fackinformation en viktig roll. I en medicinskt dominerad sjukvård visar det sig vara svårt för den nya, mer omvårdnadsorienterade, yrkesidentitetens normer och värderingar kring fackinformation att få utrymme. Avhandlingen visar jag också hur sjuksköterskors utvecklar informationsstrategier för att påverka omgivningen i en riktning som stämmer överens med den nya yrkesidentiteten. Informationssökning och informationsanvändning är med andra ord viktiga instrument för maktutövande och främjande av professionella intressen.