New books  Äldrepolitik för framtiden

Bilagedel B. Arbetsliv och samhälle

Socialdepartementet

Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 2003 385 s. (Bilagsdel til SOU 2003:91)

Slutbetänkande av 1998 års parlamentariska äldreberedning - Senior 2005

Innehåller följande bidrag:
1. Olika sätt att belysa omfattningen av de äldres deltagande i arbetslivet av Ingemar Svensson, Riksförsäkringsverket
2. Seniorpolitiska initiativ i Danmark, Finland och Norge
3. Möjliga metoder för skattestimulanser för äldres fortsatta förvärvsarbete av professor Sven-Olof Lodin
4. Deltidspension - ett sätt att höja antalet arbetade timmar i ekonomin? av professor Eskil Wadensjö
5. Kollektivavtalade tjänstepensioner som incitament för högre arbetskraftsdeltagande
6. Teknik för hela livet - äldres behov, teknikers och marknaders utveckling av Brita Östlund m.fl.
Innehåller dessutom bl.a. en sammanställning av remissvar på Riv ålderstrappan (SOU 2002:29).