New books  Ny personalpsykologi for et arbeidsliv i endring

Kjell Nytrø og Per Øystein Saksvik

Cappelen 2003, 308 s. ISBN 82-02-22598-1
Bogomtale fra forlaget.

Nye perspektiver på samspillet organisasjon og menneske
Denne boka analyserer og utfordrer etablerte forestillinger om personalarbeid i organisasjoner. Forfatterne utfordrer leseren til å være med på en diskusjon om utviklingstrender vi ser i dag, gjennom å presentere nye perspektiver på personal- og organisasjonspsykologi.

Forfatterne diskuterer disse problemstillingene:
Er vår menneskelige natur i strid med moderne arbeidsorganisering? Hva er en normalarbeidstaker?
Hvilken betydning har personligheten for valg av yrke?
Hva skjer med kulturen når tradisjonelle organisasjonsformer oppløses? Er individuell karriere og lojalitet til bedriften motstridende interesser?
Har arbeidsmiljøet mistet sin sosiale dimensjon?
Kan egenmeldinger brukes som mestring for å forebygge langtids sykefravær som følge av endringer i arbeidslivet?
Hvordan kan vi bedre velge ut den "rette" medarbeider?
Hvordan utvikle potensialet i flerkulturelle team?
Hvordan ivareta ledelse og ansvar for personalet i prosjektorganisering?
Passer forskriften om systematisk HMS-arbeid for det nye arbeidslivet?
Hvordan kan hjelpeapparatet bistå arbeidstakere tilbake i arbeidslivet?
Boka er utformet slik at den kan brukes som et redskap i aktiv problemløsning i personal- og organisasjonsarbeid. Kapitlene stimulerer til refleksjon og diskusjon og kan brukes direkte i problembasert læring. Hvert enkelt kapittel kan leses for seg.
>Boka er skrevet for studenter i personal- og organisasjonspsykologi, men kan også være et viktig hjelpemiddel for ledere og mellomledere med personalansvar. Den kan i tillegg være nyttig for den enkelte arbeidstaker og tillitsvalgte.
Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved NTNU. Kjell Nytrø er førsteamanuensis i psykologi samme sted.