New books  As time goes by

Flexible work hours, health and well-being

Giovanni Costa

Arbetslivsinstitutet 2003, 177 s. (CD ROM) (Working Life Research in Europe 2003:8)
Bogomtale fra forlaget.

SALTSA-projektet Flexible work hours, health and well-being, med deltagare från nio EU-länder och samordnat av professor Giovanni Costa, universitetet i Verona, visade att vi inte vet så mycket om sambandet mellan flexibla arbetstider och hälsa och att fortsatt forskning är angelägen. Forskargruppen sammanfattar kunskapsläget så här:
"Det pågår en storskalig samhällsförändring vars följder för de anställdas hälsa, säkerhet och välmåga är totalt okända och okontrollerade. Särskilt vad gäller långsiktiga effekter."
Men något vet vi dock. Hälsoeffekterna av till exempel skift- och nattarbete har studerats länge. Och vi vet att den som själv har inflytande över sin arbetstid tycks må bättre än den som saknar det inflytandet, vilket också detta forskningsprojekt gav ytterligare belägg för. Projektet samlade också värdefull kunskap om arbetstidens längd och förläggning i EU-länderna och fann exempel på olika flexibla arbetstidslösningar. Forskarna gick också igenom en handfull nationella studier om sambandet mellan förändrade arbetstidsmönster och de anställdas hälsa.
Hela projektet redovisas på engelska, liksom denna sammanfattning, på samma CD. Den fullständiga rapporten innehåller, bland mycket annat som inte ryms här, en fullständig genomgång av resultaten, en grundlig sammanställning av arbetstidslagstiftningen i de 15 EU-länderna, omfattande statistik och litteraturhänvisningar.
Projektet gav många nya rön, flera av dem oväntade. Exempelvis att en majoritet av Europas löntagare har någon form av flexibla arbetstider.