New books  Homosexuellas villkor i arbetslivet

Gunnel Forsberg, Liselotte Jakobsen og Goldina Smirthwaite

Jämställdhetscentrum, Jämställdhetscentrum 2003 (distr. RFSL), 161 s.
Bogomtale fra forlaget.

Universitetet har genomfört djupintervjuer med homosexuella anställda inom projektens fem yrkesområden (förskolan, äldreomsorgen, försvaret, polisen och kyrkan). Intervjupersonerna definierar sig alla som homosexuella. Ingen bisexuell finns alltså med bland informanterna. Forskarna har bl a velat se i vilka situationer den sexuella läggningen aktualiseras, dvs i vilka sammanhang i arbetslivet har informanterna upplevt sig kränkta eller problematiserade av omgivningen.
Resultaten av dessa intervjuer har sedan legat till grund för samtal i s k fokusgrupper, med representanter för personalgrupperna, t ex fackliga ombud, personalchefer och liknande.
Studien redovisas i rapporten ”Homosexuellas situation i arbetslivet”. När resultaten från ska tolkas är det viktigt att komma ihåg att det handlar om en kvalitativ studie, där ett fåtal personer berättat om sina upplevelser. Det går alltså inte att dra några generella slutsatser om hur situationen ser ut för de olika yrkesgrupperna i stort. Sammanfattningsvis kan man dock tydligt se en stor diskrepans mellan informanternas upplevelser och fokusgrupperna. Ofta ger de olika eller direkt motsägande beskrivningar. Återkommande säger fokusgrupperna att de problem som informanterna beskriver inte förekommer ”nuförtiden”, åtminstone inte på de arbetsplatser fokusgruppernas deltagare känner till. Fokusgrupperna ifrågasätter också behovet av öppenhet: ”Varför skulle dom springa runt och säga ’jag är homosexuell’, heterosexuella springer ju inte omkring och talar om vilken läggning de har.”