New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbete till alla

En nordisk profil för en öppen Europeisk arbetsmarknad

Per Kongshøj Madsen og Christofer Lindgren

Nordisk Ministerråd Nord 2003:13, 224 s. ISBN 92-893-0920-2
Bogomtale fra forlaget.

Europa har satt en generellt förbättrad sysselsättningsgrad överst på dagordningen. Detta kräver i sin tur politiska strategier som förmår att skapa en öppen och inklusiv arbetsmarknad. Hur kan då de nordiska länderna bidra till att uppfylla Lissabon-målsättningarna om ökad tillväxt och sysselsättning i Europa? I besvarandet av denna fråga fokuserar rapporten på två områden: Bättre integration av invandrare och flyktingar på arbetsmarknaden, och en ökad internationell rörlighet av arbetskraft till följd av EU:s utvidgning.

Målet är dels att bidra till ett ökat erfarenhetsutbyte de nordiska länderna emellan, och dels att presentera en nordisk profil för en öppen och mångfaldig arbetsmarknad i en europeisk kontext.

Rapporten är resultatet av ett projekt som finansierats av Nordiska Ministerrådet. I rapporten återfinns dels ett debattavsnitt som diskuterar politiska utvecklingsmöjligheter och alternativa handlingsvägar inom ramen för en övergripande nordisk modell, och dels en rad analyskapitel där rapportens fokusområden behandlas i mer detaljerad form.