New books  Rekrytering och mångfald

Lisa Braaf

Stockholm Försäkringskassan Stockholms län, 2004 102 s. ISBN 91-89198-19-0
Bogomtale fra forlaget.

Initiativet till projektet togs med anledning av de impulser som enhetschefer och medarbetare lyft fram i en tidigare FoU-rapport, "Att spegla mångfalden", där det framkom att det fanns en osäkerhet inom organisationen inför att rekrytera medarbetare med olika etnisk bakgrund. Resultatet redovisas i rapporten, vilken kan användas som utbildningsmaterial.

Arbetslivsforskning visar att var i världen man har sitt ursprung har betydelse för vilka jobb, vilken lön och vilka utvecklingsmöjligheter man kan få. För att kunna ta tillvara den kompetens som finns hos arbetssökande måste arbetsgivare därför bland annat arbeta med rekrytering på ett sätt som möjliggör att alla sökandes meriter bedöms fördomsfritt och rättvist. Organisationers förmåga att ta tillvara arbetssökandes kompetens måste öka.

Rapporten är indelad i två delar. Del I ger en bakgrund till varför det är viktigt att vi arbetar med mångfaldsfrågorna. Del II innehåller ett metodiskt arbetssätt för rekryteringsprocessen i tio steg, där det tydligt framgår vad som måste göras och hur det bör göras.