New books  Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer

omsorg i mans- och kvinnodominerade yrken

Ingrid Nilsson Motevasel

Lund, Studentlitteratur, 2002, 171 s. ; ISBN 91-44-01852-5
Bogomtale fra forlaget.

I denna bok har författaren anlagt ett genusperspektiv på yrkesmässiga relationer. I den teoretiska delen presenteras såväl traditionellt manliga som feministiska och kvinnovetenskapliga omsorgsteoretiker och filosofer. Hur de yrkesmässiga relationerna kan yttra sig i praktiken speglas genom vårdbiträden inom hemtjänst, distriktssköterskor, fastighetsansvariga i ett bostadsbolag och kvarterspoliser. I boken redogör författaren för de olika yrkesgruppernas uppfattningar om omsorg och vilka praktiska omsorgshandlingar de utför. Författaren ger även beskrivningar av hur en arbetsdag hos de olika yrkesgrupperna kan gestalta sig och vi får ta del av likheter och skillnader i manlig och kvinnlig samtalskultur.
Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar där det finns ett intresse för ett genusperspektiv och omsorgsrelationer. Den är särskilt lämplig för vård- och omsorgsutbildningar samt polisutbildningar men även andra sociala utbildningar där man har yrkesmässiga relationer till andra människor.

1 Inledning , 5
Olika former av omsorg, 7
Omsorg inom familjen, 8
Omsorg som lönearbete, 9
Manligt och kvinnligt, 9
Vad är omsorg? Forskning och begreppet, 11
Omsorg i mans- och kvinnodominerad praktik, 14

2 Olika teoretiska perspektiv , 16
Teorier som inte beaktar kön, 16
Aristoteles, 17
Martin Heidegger, 19
Jean-Paul Sartre, 21
Martin Buber, 24
Emmanuel Levinas och Zygmunt Bauman, 25
Feministisk forskning, 28
Utgångspunkter inom det feministiska perspektivet, 29
Chodorows teori om könssocialisation, 30
Carol Gilligans teori om omsorgsmoral, 32
Nel Noddings omsorgsetik, 34
Feministisk epistemologi, 35
Kvinnokultur, 37
Kritiska röster inom och utanför feminismen, 38
Sammanfattning, 42 3 Omsorg och etik , 45 Omsorg och feministisk moralfilosofi, 45 Aristoteles dygdeetik i relation till omsorg, 46 Bortom genusskillnader mot en omsorgsmoral, 49 Omsorgsmoral och rättvisemoral, 51 Omsorgsmoral och diskursiv etik, 52 Sammanfattning, 54
4 Omsorg i praktiken arbetsdag i fyra olika yrken , 56
Fastighetsansvariga, 56
Kvarterspoliser, 60
Distriktssköterskor, 67
Vårdbiträden inom hemtjänst, 71

5 Yrkesutövarnas uppfattningar om omsorg , 78
Om begreppet omsorg, 78
Om begreppet ansvar, 83
Om begreppet service, 87
Begreppen och arbetsgruppernas prioriteringar, 90
Sammanfattning, 92

6 Skilda arbetsgrupper, skilda ideal , 96
Skilda arbetsgrupper, 97
Arbetsgruppernas ideal, 120
Maskulina och feminina ideal, 121
Sammanfattning, 124

7 Skillnad mellan män och kvinnor – olika samtalskultur , 126
Olika samtalskultur, 130
Kollektivt orienterade kvarterspoliser, 131
Ett svagt kollektiv, autonoma distriktssköterskor, 135
En kollektivistisk kvinnogrupp, vårdbiträden inom hemtjänst, 139
Kollektivistiska fastighetsansvariga, 141
Sammanfattning, 143

8 Manlig och kvinnlig omsorg , 145
Yrkesutövarnas uppfattningar om omsorg, 146
Olika arbetsgrupper, olika ideal, 147
Skilda yrken – skilda villkor, 150
Kvinnoarbetets speciella villkor, 151
Konflikten inom omsorg, 155
Genus och omsorgsforskning, 156
Referenser, 159
Person- och sakregister, 169