New books  "If you are a good leader I am a good follower"

Arbejds- og fritidsrelationer mellem danskere og filippinere om bord på danske skibe

Fabienne Knudsen

Arbejds- og Maritimmedicinsk Publikationsserie 2003, rapport nr. 8 2003, 116 s.

De fleste besætninger på danske skibe i langfart er multietniske, og flertallet af udlændinge består af filippinere. Emnet blev valgt dels fordi det optager de danske søfarende i høj grad, dels fordi der ingen undersøgelse forelå om udlændingenes erfaring med at arbejde på danske skibe. Rapporten er baseret på 109 interviews med søfarende og nøglepersoner inden for søfarten, 80 spørgeskemaer og deltager-observation. Formålet var dels at beskrive samarbejdet i arbejdet og i fritiden og dets konsekvens for (arbejds)miljøet om bord, dels at præsentere aktørerne for nye vinkler at se deres praksis fra, dels at munde ud i konkrete anbefalinger. I to introducerende kapitler præsenteres den etnografiske metode, og kulturbegrebet diskuteres. Analysen påviser en gensidig forstærkende relation mellem strukturelle forskelle (kvalifikationer, løn og ansættelsesvilkår, hierarkisk position) og kulturelle forskelle såsom opfattelsen af sociale relationer. Danskerne er tilsyneladende fanget i et dilemma, idet de skal arbejde og leve sammen med kollegaer, der som billig arbejdskraft udgør en trussel mod deres fremtid. Filippinerne er marginaliserede i flere henseender, hvilket medvirker til at forhindre dem i at yde det modspil, danskerne ønsker af dem. Analysen sandsynliggør at samarbejdet kan udvikle sig til både gode og onde cirkler, afhængigt især af ledelsen om bord og i land.

Rapporten findes også i en engelsk udgave: ’If you are a good leader I am a good follower’. Working and leisure relations between Danes and Filipinos on board Danish vessels (2004)