New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Barrierer på arbeidsmarkedet for kvinner med innvandrerbakgrunn

Nordisk seminar, Oslo 3-4 februar 2003

Nordisk Ministerråd

Forlaget Nord 2004 57 s.
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av et nordisk seminar om innvandrerkvinner og arbeidsliv, arrangert i Oslo 3-5 februar 2003.
En viktig bakgrunn for seminaret var den vanskelige situasjonen innvandrerkvinner møter i arbeidslivet. Alle de nordiske landene har en ambisjon om likestilling og likeverdig deltakelse i arbeidslivet. Statistikken viser imidlertid at kvinner har en lavere sysselsetting enn menn, og den viser at personer med innvandrerbakgrunn har lavere deltakelse enn majoritetsbefolkningen.
Innvandrerkvinner utsettes for en ”dobbel marginalisering”: de rammes både av sitt kjønn og sin etniske bakgrunn. Selv om dette har vært en realitet i en årrekke, viser statistikken at situasjonen endrer seg meget langsomt.
Seminaret hadde et særlig fokus på årsakene til lav yrkesdeltagelse blant ikke-vestlige kvinner. Disse kvinnene utgjør imidlertid ingen ensartet gruppe. Forskjeller i utdanning, sosioøkonomisk bakgrunn, alder og helse vil gi ulike utgangspunkt for yrkesdeltakelse. I løpet av seminaret har vi fått presentert ulike innfallsvinkler både når det gjelder å forstå og handle. En generell oppsummering av disse to dagene er at verken eksisterer enkle forklaringer eller enkle løsninger, men at det jobbes på flere plan samtidig.