New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

En verden til forskel

Arbejdsløses kvalifikationer på spil i virksomheder og arbejdsmarkedsforvaltninger i Grønland

Nordisk Ministerråd

Forlaget Nord 2003, 219 s.
Bogomtale fra forlaget.

Projektet bidrager til en øget indsigt i, hvilke konsekvenser opvækstvilkår, der er præget af fattigdom og omsorgssvigt, kan få for den enkeltes muligheder for at udvikle en stærk identitet og hermed mulighederne for at indgå i frugtbare relationer med andre. Undersøgelsen anskueliggør, hvordan erfaringer i privatsfæren hænger nøje sammen med de erfaringer, der drages på andre områder som f.eks. i skolen, på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.
Undersøgelsen viser endvidere, hvordan det påvirker erfarings- og identitetsdannelse at vokse op i et samfund, der over en 50-årig periode udvikler sig fra et fisker- og fangersamfund til et moderne velfærdssamfund opbygget efter skandinavisk model. Denne udvikling har også indflydelse på normer og værdier, der tidligere var samfundsmæssigt funktionelle, men som nu kan have mistet deres funktionalitet indenfor rammerne af det moderne samfund.
I en Grønlandsk sammenhæng var den danske dominans, udbredelsen af en stærk subsistenssektor, boligmangel og lavtlønsproblematikker medvirkende til styrke udbredelsen af dette problem. Et forhold der kunne resultere i fremmedgørelse overfor staten og det offentlige system, social forarmelse og marginalisering.
I en nordisk sammenhæng kan denne problemstilling have relevans for Nordkalotten o.a. områder i Norge, Sverige og Finland med samisk befolkningsgrupper. Det kan endvidere have relevans for integrationen på arbejdsmarkedet af indvandrergrupper i Norden, idet der også i den forbindelse kan være tale om, at det offentlige system og arbejdslivet domineres af en for indvandrere fremmed forestillingsverden.