New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

De velfærds- og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af arbejdsskader

Henning Bjerregård Bach og Mohammad Azhar Hussain

Socialforskningsinstituttet 2004, 84 s. (Arbejdspapir 5:2004)
Bogomtale fra forlaget.

Dette arbejdspapir er den anden afrapportering fra projektet: ”Forebyggelse af afledte konse-kvenser af arbejdsskader”, som Socialforskningsinstituttet gennemfører i perioden 2002-2004. Det første arbejdspapir var Bach og Hussain (2003): Beskrivelse af arbejdsskader 1995-2000 – en registerundersøgelse. (12:2003). Foreliggende arbejdspapir indeholder en belysning af tilskadekomnes modtagelse af 7 forskellige offentlige ydelser: Sygedagpenge, arbejdsløs-hedsdagpenge, kontanthjælp, orlovsydelser, førtidspension, efterløn samt folke- og tjeneste-mandspension i tiden dels efter arbejdsskadens anmeldelse, dels efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse på sagen. Der fokuseres på tilskadekomne, som anmeldte en arbejdsskade i 1996. Deres indkomstgrundlag er fulgt i de fire efterfølgende år.

Undersøgelsen er gennemført i afdelingen for beskæftigelse og erhverv. Seniorforsker, cand.oecon., ph.d. Henning Bjerregård Bach har skrevet kapitel 2, 3 og 5. Forsker, cand.polit., ph.d. Mohammad Azhar Hussain har skrevet kapitel 4 og 6, mens kapitel 1 er skrevet i fælles-skab. Forskningsassistent, cand.scient.oecon. Peter Pico Geerdsen har udført programmerin-gen og stud.polit. Anne Vejen Mathiasen har assisteret ved indskrivningen af tabeller.

Undersøgelsen er finansieret af Arbejdsskadestyrelsen.