New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Företagande och gemenskap

Små företags kultur, samverkan och konkurrens

Lars-Erik Wolvén og Eskil Ekstedt

Arbetslivsinstitutet 2004, 214 s. ISBN 91-7045-713-1
Bogomtale fra forlaget.

Boken "Företagande och gemenskap – små företags kultur, samverkan och konkurrens" behandlar företag och andra mindre organisationer i Norrlands inland. I synnerhet diskuteras den kultur som kännetecknar de undersökta organisationerna och de strategier som dessa utvecklar för att möta den allt starkare integreringen in i det moderna samhället. I några artiklar diskuteras specifikt ledarskapet i de berörda små företagen, vilket också jämförs med ledarskapet inom offentlig sektor och den tredje sektorn. I boken prövas också idén att de organisationsförändringar som studeras kan tolkas och förstås utifrån Tönnies klassiska begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft.

Antologin är författad av forskare inom REK-projektet (relationsbyggande för lokal ekonomisk utveckling) som är verksamma inom företagsekonomi, psykologi, och sociologi. Projektet utgör ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet, Mitthögskolan och Institutet för tillväxtpolitiska studier. Boken vänder sig framför allt till forskare, politiker och praktiker som är intresserade av hur små företag och mindre organisationer möter den allt mer intensifierade konkurrensen från omvärlden.

Innehåll
Lars-Erik Wolvén: Små företags och mindre organisationers integration i det moderna samhället – om Gemeinschaft och Gesellschaft i Norrlands inland

Lars-Erik Wolvén: Gemeinschaft eller Gesellschaft? Om den tredje sektorn, staten och marknaden

Stig Westerdahl: Att lära av erfarenhet – om samhällskooperativet Byssbons äldreboende

Gunilla Röjdalen: Så resonerar företagsledare i Odenskog – genomförares perspektiv på företagsexpansion och samverkan

Stig Vinberg: David möter Goliat – kontraster mellan mikroföretag och offentliga arbetsplatser avseende förändringsaspekter och sjukfrånvaro

Patrick Millet: Ledarstilar, kontroll och nätverk i små jämtländska företag

Yvonne von Friedrichs Grängsjö: Handlingsnätverk för lokal utveckling – en studie av konkurrens och samarbete inom hotellgruppen i Östersund

Patrik Jakobsson: Möten som teater – en studie av teambildning och intrycksstyrning i projekt

Gunilla Olofsdotter: Bemanningsföretag – en möjlighet för vem?

Lars-Erik Wolvén: Ledarskap inom tredje sektorn jämfört med stat och marknad

Bengt Flach: Motivationsfrämjande ledarskap i små företag/organisationer