New books  Arrangerade nätverk för kompetensutveckling

Tommy Nilsson

Arbetslivsinstitutet 2004, 150 s. ISBN 91-7045-711-5
Bogomtale fra forlaget.

Fenomenet nätverk och nätverksbegreppet fick under 1990-talet kraftigt genomslag i samhällsdebatten och inom samhällsforskningen. Anspråken på vad nätverk kan åstadkomma tycks ha stegrats i takt med populariteten. För en del betraktas nätverk närmast som ett universalmedel för att lösa problem i företag och organisationer. Ibland ses de till och med som nyckeln till ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling.

Den här boken handlar om externt finansierade och arrangerade nätverk som metod för kompetensutveckling. I boken redovisar författaren hur utvecklingsprojektet ”Fackets roll i lokaltutvecklingsarbete” startade och drevs under fyra år och vad som hände därefter, när de externa medlen tog slut. Syftet med projektet var att deltagarna, fackliga förtroendevalda tillhörande LO-förbunden, genom erfarenhetsutbyte i nätverk skulle utveckla sin förändringskompetens. Författaren redogör för vad deltagarna fick ut av att delta i nätverken. Men han pekar också på de problem, stötestenar och hinder som förekommer i den här typen av nätverkssatsningar. En av många svårigheter är att omsätta det lärande som sker i nätverken i praktisk handling på arbetsplatserna.

Författaren gör också en kritisk granskning av särskilt den svenska forskningslitteraturen om nätverk, särskilt kompetensnätverk. Han visar till exempel att man ofta sammanblandar organiskt framväxta nätverk med arrangerade nätverk. Vidare sätts frågetecken för om den arrangerade nätverksmetoden kan användas som en generell metod för utveckling, oberoende av det sociala sammanhanget. I boken ställs frågan om de rätt blygsamma effekter som kommer ut ur de arrangerade kompetensnätverken, står i proportion till de ofta omfattande ekonomiska och andra resurser som sätts in i dem.

Boken riktar sig till forskare, som har förändringsprocesser, kompetensutveckling och nätverk som intresseområden. Den vänder sig också till praktiker i olika slags organisationer som arbetar med frågor om utveckling av både kompetens och verksamheter.

Tommy Nilsson är docent i sociologi vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm.