New books  Familj och arbete

Vardagsliv i förändring

Magnus Bygren, Magnus Nermo og Michael Gähler

SNS 2004, 371 s. ISBN 91-7150-940-2
Bogomtale fra forlaget.

Under de senaste decennierna har familjestrukturen blivit alltmer uppluckrad, med ökade skilsmässo- och separationstal. Samtidigt har barnafödandet minskat och senarelagts. Arbetsmarknaden tyngdpunkt har skiftat från varu- till tjänsteproduktion, kraven på de anställdas kompetens har ökat och arbetskraften är idag präglad av större mångfald än tidigare. I ljuset av dessa förändringar analyserar femton sociologer några av de samhällsfrågor som ryms i skärningspunkten mellan familj och arbete. Resultatet är ett angeläget pionjärarbete, en grundlig granskning av vår tid.

Här diskuteras bland annat följande frågor:

Är barns och ungas relationer till kompisar, föräldrar och andra vuxna relaterade till barnens psykiska välbefinnande?
Är förskolan ett medel för utjämning av sociala skillnader mellan barn från olika samhällsklasser? Påverkas mäns och kvinnors psykiska välbefinnande av att bli förälder?
Vad kännetecknar arbetsplatser där män tar ut pappaledighet?
Är konflikter mellan makar om hushållsarbetets fördelning relaterat till makars klassposition och ekonomiska resurser?
Har sambandet mellan att ha familj och att göra karriär ändrats för kvinnor och män sedan 1950-talet?
Varför arbetar kvinnor och män i så hög utsträckning på olika arbetsplatser?
Är den svenska arbetskraften överutbildad eller saknar den tillräcklig kompetens?

Slutsatserna är förankrade i empiriska analyser, främst baserade på uppgifter från Levnadsnivåundersökningen 2000, där tusentals vuxna och barn i Sverige har svarat på frågor om sina levnadsvillkor.