New books  Äldre medarbetare

En kvalitativ studie om medarbetares villkor i arbetslivet inom hälso- och sjukvården

Kerstin Nilsson og Eva Bengtsson

Arbetslivsinstitutet 2004, 133 s. ISBN 91-975085-3-5
Bogomtale fra forlaget.

Det har uppstått en paradox i det moderna svenska samhället, medellivslängden ökar medan antalet år i arbetslivet minskar. Utbildningarna har blivit längre, samtidigt som pensionsavgångarna kryper ner i åldrarna. Med tanke på detta är det angeläget att närmare studera varför en del medarbetare arbetar till de är 65 år eller äldre, medan andra slutar sitt yrkesverksamma liv redan innan de fyllt 60 år.

Undersökningen visar att de intervjuade framför allt framhöll hälsofaktorer som orsak till möjlighet och motivation för ett förlängt arbetsliv som alternativ till tidig pension. Andra viktiga faktorer var bland annat arbetsmiljö, ekonomi, arbetstillfredsställelse, yrke samt den sociala situationen och familjeförhållanden. Hur man upplevde sin situation och sina möjligheter till ett förlängt arbetsliv tycktes framför allt vara personrelaterat, och inte generellt åldersrelaterat.

Fokusgruppsintervjuerna är genomförda vid ett universitetssjukhus i Skåne och är ett led i Arbetslivsinstitutet Syds forskning kring ”Villkor i arbete med människor”. Studien ingår i ”Förlängt arbetsliv”, ett samverkansprojekt mellan Arbetslivsinstitutet Syd och Region Skåne.