New books  Kön, lön och karriär

Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet

Sune G. Dufwa

Växjö University Press 2004, 246 s. ISBN 91-7636-408-9
Bogomtale fra forlaget.

Sjuksköterskeyrket skapades och utvecklades av kvinnor. Det var först i mitten av 1900-talet som män tilläts utbilda sig till sjuksköterskor. Vad händer när män engagerar sig i ett så kvinnodominerat yrke? I en ny avhandling från Växjö universitet Kön, län och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet, försöker historikern Sune G. Dufwa ge några svar på denna fråga.

Om män inom många områden gynnas av könstillhörighet så visar denna studie att så inte är fallet inom dagens sjuksköterskeyrke. I en tematiskt upplagd studie visar Dufwa bl.a. hur de första männen får tillgång till yrket och hur de uppfattas av sina kvinnliga kollegor. Vidare behandlas problematiken kring titelfrågan – såväl yrkestiteln sjuksköterska som det mera populära tilltalet ”syster” vållar med sin feminina laddning problem när män tar plats i yrket. Ska syster bli bror? I ett samhällsklimat där allt fler yrkestitlar omvandlas och blir könsneutrala hävdar Vårdförbundet idag titeln sjuksköterska för såväl kvinnor som män. Denna ståndpunkt var dock inte självklar när männen började engagera sig i yrket, menar avhandlingsförfattaren

I en lokal undersökning skärskådas ur ett könsperspektiv löneproblematiken inom yrket. Kan manliga sjuksköterskor lönemässigt hävda sig i ”detta hav av kvinnor”? Män brukar inom många områden ligga betydligt högre i lön än sina kvinnliga kollegor; dock visar denna undersökning att så inte är fallet inom vissa områden inom sjuksköterskekåren.

Avslutningsvis berör avhandlingen professionaliseringsprocessen och karriärmöjligheterna inom sjuksköterskeyrket och deras fackliga organisationer. Är männen mer karriärbenägna än kvinnorna? Av denna undersökning att döma är det kvinnorna snarare än männen som gör karriär.

Sune G. Dufwa är hemmahörande i Malmö. Han är verksam som skötare på Neuropsykiatriska kliniken på UMAS. Yrkesarbetet har han varvat med studier i historia i Lund och senare i Växjö. I slutet av 2002 kom licentiatavhandlingen Syster eller broder? Perspektiv på sjuksköterskeyrket i Sverige under 1900-talet.