New books  Hälsopromotion i arbetslivet

Anders Hanson

Studentlitteratur 2004, 296 s. ISBN 914403492X
Bogomtale fra forlaget.

Bokens syfte är att beskriva hälsopromotion som idé, kunskapsområde och strategi för ett främjande hälsoarbete i framför allt arbetslivet. Några av bokens teoretiska utgångspunkter är idén om salutogenes och Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang.

Från en internationell kunskapstradition inom det som kallas Health Promotion och Workplace Health Promotion hämtas en konceptuell modell som kan vägleda det främjande arbetet med hälsa inom olika arenor. Boken är teoretisk men också skriven med sikte på att vara ett stöd i praktisk tillämpning av hälsofrämjande arbete.

Den här boken innehåller en analys av de begrepp som används på det hälsofrämjande området, och även en beskrivning av hur de vuxit fram i ett internationellt perspektiv.

Texten är grundligt resonerande och den slår inte fast det ena efter det andra, utan problematiserar och pekar på både möjligheter och svårigheter i det hälsofrämjande arbetet. För oss som sysslat i praktiken med arbetsmiljöfrågor, är det uppenbart att man behöver ”tända” intresset för de här frågorna både hos cheferna och arbetstagarna. Anders Hansons bok har just den karaktären.

Professor Töres Theorell

Detta arbete är viktigt, intressant och stimulerande. Det ligger rätt i tiden med tanke på det moderna samhällets och arbetslivets påfrestningar. Innehållet är översiktligt, analytiskt och pragmatiskt – lämpar sig således bra för en text/lärobok.

Boken fyller definitivt ett ännu inte tillfredsställt behov av översikt och djup vad gäller hälsopromotion. För mig personligen, dåvarande chef för Health Promotion på WHO:s Europakontor och således rätt mycket av motorn bakom och under Ottawakonferensen, har det varit särskilt intressant att få denna uppföljning.

Professor Owe Petersson