New books  En inkluderende fagbevegelse?

Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant

Jon Anders Drøpping og Monica Lund

FIFO 2004, 106 s. ISBN 82-7422-446-9 (Rapport)
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapporten ser nærmere på innvandreres forhold til fagorganisering innenfor renholds- og hotell/restaurantbransjen. Det har gjennom forskning og i media blitt reist spørsmål ved hvorvidt fagbevegelsen er åpen og tilgjengelig for alle grupper arbeidstakere i Norge. Med denne studien forsøker vi å frembringe mer kunnskap om etniske minoriteters forhold til og opplevelse av norske fagorganisasjoner.
Spørsmål som belyses er blant annet:
· Hvilke forskjeller er det mellom innvandrere og nordmenns arbeidssituasjon?
· Har innvandrere andre motiver for å fagorganisere seg eller la være enn hva nordmenn har?
· Er innvandrere mer opptatt av individuelle fordeler ved medlemskapet?
· Har innvandrere andre interesser på arbeidsplassene enn øvrige arbeidstakere?
· Opplever innvandrere i like stor grad som norske arbeidstakere at fagforeningene fremmer deres interesser på arbeidsplassen?
· Når organisasjonene ut med informasjon til alle grupper av arbeidstakere?
· Blir innvandrere spurt om å ta på seg tillitsverv?
· Er noen grupper mer aktive i fagforeningenes virksomhet enn andre?
· Hva gjør klubber og forbund for å inkludere innvandrere i organisasjonene?
Analysen knyttes opp mot kjønn, etnisitet og strukturelle forhold i de to bransjene. Undersøkelsen er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse blant vestlige og ikke-vestlige arbeidstakere ved sju Oslo-bedrifter og kvalitative intervjuer med forbund, tillitsvalgte og bedriftsledelse.

Innhold

1 Innledning
1.1 Bakgrunn for problemstillingen
1.2 Metode og datagrunnlag
1.3 Gangen i rapporten

2 Bakgrunn – bransjene og de ansatte
2.1 Bransjene
2.2 De ansatte
2.3 Oppsummering

3 Fagforeningsmedlemskap
3.1 De fagorganiserte – hvem er de?
3.2 Hva må til for å få med ikke-medlemmene?
3.3 Oppsummering

4 Arbeidstakernes forhold til fagforeningene
4.1 Kunnskap og tilgjengelighet
4.2 Arbeidstakernes interesser
4.3 Hvordan brukes fagforeningen/forbundene av de ansatte?
4.4 Oppsummering

5 Tillitsvalgtapparatet
5.1 Tillitsvalgtapparatets sentrale funksjon
5.2 Rekruttering av tillitsvalgte
5.3 De tillitsvalgte
5.4 Konsekvenser for fagbevegelsens funksjon og gjennomslagskraft
5.5 Oppsummering

6 Veien videre
6.1 Utfordringer for fagbevegelsen og forslag til tiltak
6.2 Videre forskningsbehov

7 Oppsummering
7.1 Store etniske forskjeller i arbeidssituasjon
7.2 Små forskjeller i motiver og interesser knyttet til fagorganisering
7.3 Små forskjeller knyttet til tillitsvalgtrollen
7.4 Veien videre