New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Atypisk arbeid

Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge

Kristine Nergaard

FAFO 2004, 129 s. ISBN 82-7422-424-8 (rapport)
Bogomtale fra forlaget.

Tema for denne rapporten er atypiske ansettelser i norsk arbeidsliv. Vi ser på lønnstakere med midlertidig ansettelse og ansatte som arbeider deltid. I sistnevnte gruppe legger vi særlig vekt på arbeidstakere som ønsker mer arbeid/blir klassifisert som undersysselsatte.

Blant de forhold som diskuteres er:
• Hvor vanlig er atypiske ansettelser, og er dette et fenomen i vekst?
• Er atypisk ansettelse knyttet til en overgangsfase eller livsfase, for eksempel ungdomstiden, eller er dette noe som preger arbeidstakere over en lengre periode?
• Skiller de atypiske ansettelsene seg ut (eget b-arbeidsmarked), eller er dette jobber som alle andre?
Analysen er basert på de kvartalsvise Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) som gjennomføres av SSB. Vi benytter AKU for perioden 1996–2002, både de kvartalsvise undersøkelsene og paneldata. I tillegg er det gjennomført en egen undersøkelse i tilknytning til AKU 2. kvartal 2001. Rapporten er skrevet på oppdrag av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Innhold

1 Arbeidsmarkeder med atypiske ansettelser
1.1 Tradisjonelle og nye arbeidsmarkeder – et utgangspunkt for diskusjon
1.2 Data

2 Midlertidig ansatte
2.1 Omfang og utvikling
2.2 Kort eller langvarig ansettelsesforhold?
2.3 Langvarig tilværelse som midlertidig ansatt eller overgang til fast jobb?
2.4 Vanlige arbeidsforhold eller en egen type stillinger?
2.5 Når er man midlertidig ansatt?
2.6 Frivillig fleksibel?
2.7 Midlertidig ansettelse og risiko for ledighet
2.8 Oppsummering

3 Deltidsarbeid
3.1 Deltid – utvikling og omfang
3.2 Vanlige jobber eller atypisk tilværelse?
3.3 Stabil tilværelse eller overgang til heltid?
3.4 Deltid som problem: ufrivillig deltid og undersysselsetting
3.5 Oppsummering

4 Atypisk arbeid i Norge – avslutning
4.1 Blir det atypiske typisk?
4.2 Overgangsfase eller langvarig marginalisering?
4.3 Eget arbeidsmarked eller normalisering?
4.4 Avsluttende bemerkninger

Vedlegg 1 Multivariat analyse
Vedlegg 2 Undersysselsatte og arbeidstakere som ønsker lengre arbeidstid. Kjønn, alder, utdanning og næring
Vedlegg 3 Atypiske ansettelser i norsk arbeidsliv. Arbeidsnotat