New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen

Veidekke og Selmer på 1990-tallet

Bjørn Andersen

FIFO 2004, 196 s. ISBN 82-7422-421-3 (rapport)
Bogomtale fra forlaget.

I denne rapporten vektlegges en industrisosiologisk tilnærming hvor begrensninger for rasjonell organisering av byggeplassproduksjonen først og fremst studeres med referanse til arbeidstakernes perspektiv.
* Hvilke vekststrategier har selskapene valgt på 1990-tallet?
* Hvordan praktiseres prosjektorganisering under sterke konjunktursvingninger?
* Hvilke utfordringer representerer EU-utvidelsen østover og nye lovbestemmelser om friere bruk av innleie av arbeidskraft?
* Er entreprenørselskapene kjennetegnet av håndverksbasert administrasjon?
* Er entreprenørselskapene preget av teknologisk stagnasjon?
* Hva slags eierskap har selskapene hatt på 1990-tallet og hvilken betydning har det at ansatte opptrer som eiere i egen bedrift?
* Har de ansattes medbestemmelse og faglige innflytelse økt eller blitt redusert på 1990-tallet?

Innhold

1 Innledning
1.1 Problemstillinger
1.2 Opplegget for undersøkelsen

2 Entreprenørbransjen på 1990-tallet
2.1 Perioden fram til kriseårene 1987–1993
2.2 Bygg- og anleggsmarkedet på 1990-tallet
2.3 Sysselsettingsutviklingen
2.4 Bedriftsstrukturen i entreprenørbransjen

3 Selskapsstrategier
3.1 Kort om restruktureringen på 1980-tallet
3.2 Restruktureringen på 1990-tallet
3.3 Veidekke – fra norsk til skandinavisk entreprenør
3.4 Selmer – fra skadeskutt lokomotiv til svensk datter
3.5 Veidekke og Selmer i et sammenlignende perspektiv

4 Nye utfordringer i et nordisk entreprenørmarked
4.1 En ny konkurransestruktur
4.2 Nye rammebetingelser

5 Restruktureringen sett fra et arbeidstakerperspektiv
5.1 Utviklingen på byggherresiden
5.2 Fra delt entreprise til totalentrepriser
5.3 Nye organisasjonsmodeller
5.4 Totalentrepriser, egenregi og egenproduksjon
5.5 Lean Construction

6 Medbestemmelse gjennom legal representasjon
6.1 Fra økonomisk demokrati til … ?
6.2 Styrerepresentasjon
6.3 Eierstruktur og medbestemmelse

7 Faglig innflytelse gjennom deltakelse i produksjon av bygninger og anlegg
7.1 Produktivitetsproblemet
7.2 Prosent Planlagt Utført (PPU)
7.3 Industrialisere eller tenke industrielt?
7.4 Ledelsen og de tillitsvalgtes oppfatning av industrialisering
7.5 Håndverksbasert administrasjon

8 Restrukturering og faglig innflytelse i entreprenørselskapene
8.1 Restruktureringens konsekvenser for faglig innflytelse
8.2 Kommandolinjene i byggeprosessen
8.3 Utviklingen på bransjenivå