New books  Arbetsliv och hälsa 2004

Rolf Å. Gustafsson og Ingvar Lundberg

Arbetslivsinstitutet 2004, 416 s. ISBN 91-47-70002-5
Bogomtale fra forlaget.

Sverige är inne i ett skede där äldre strukturer och värderingar omprövas och förändras. I denna bok analyseras olika aspekter på detta. Ett genomgående tema är att allt fler arbetstagare är utsatta för påfrestningar i arbetslivet, vilket bland annat är en följd av nya företagsstrukturer och många omorganiseringar. Parallellt finns det forskning som visar att de upplevelser av trötthet som under en följd av år ökat i befolkningen inte enbart kan förklaras med hänvisning till arbetsförhållanden.

En positiv trend är att de traditionella yrkesskadorna har minskat tack vare förebyggande insatser och skonsammare arbetsmetoder. Samtidigt återkommer gamla hälsorisker bland nya yrkesgrupper. Ett exempel är datorarbeten vid callcenter där arbetet är stillasittande och rörelserna ensidiga och monotona. I denna yrkesgrupp ökar belastningsskadorna i bland annat nacke och skuldra.

En annan ny företeelse är New Public Management. Den går ut på att offentlig service ska organiseras som ett företag och konkurrensutsättas. Flera kapitel i boken behandlar företeelsen och beskriver hur den påverkar människorna i organisationerna. Kvinnliga arbetstagares problem, speciellt i samband med tillfälliga anställningar som ökar i omfattning, berörs också.

Andra viktiga bidrag i boken handlar om otrygga och turbulenta skolmiljöer, där även elevernas situation uppmärksammas i ett kapitel om ”den första arbetsmiljön”.

Arbetsliv och hälsa 2004 är en uppföljning och utvidgning av motsvarande utgåva år 2000. Boken är huvudsakligen skriven av forskare vid Arbetslivsinstitutet och utgör en sammanfattning och översikt över de senaste årens forskningsresultat inom varje bidragsgivares specialområde.

Innehåll
Del 1. Inledning och översikt

Arbetslivsförändringar och nya produktionsformer
Elisabeth Sundin och Anders Wikman

Indikatorer på förändrade arbetsförutsättningar
Anders Wikman

Vad säger arbetsskadestatistiken?
Carin Sundström-Frisk och Jan Weiner

Del 2. Arbetsrelaterade hälsoförändringar och deras indikatorer
Yrkessjukdomar ur ett svenskt tioårsperspektiv
Bengt Järvholm

Kan psykosocial arbetsmiljö ge smärta och värk i nacke och skuldra?
Bo Melin och Ewa Wigaeus Tornqvist

Lågt psykiskt välbefinnande – tendenser på och utanför arbetsmarknaden
Lennart Hallsten, Ingvar Lundberg och Kerstin Waldenström

Utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige
Ulrik Lidwall, Staffan Marklund och Peter Skogman Thoursie

Utvecklingen av nybeviljade förtidspensioner
Peter Skogman Thoursie, Ulrik Lidwall och Staffan Marklund

Del 3. Arbetsrelaterad ohälsa i olika organisationsformer och grupper
Hälsa och utvecklingsmöjligheter i tidsbegränsade anställningar
Gunnar Aronsson

En välfärdsstat för alla? Invandrares ställning på och utanför arbetsmarknaden
Mikael Hjerm

Välfärdstjänsternas ofärd
Rolf Å Gustafsson

Den första arbetsmiljön – elever i skolan
Ewa Menckel

Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö – lärare i skolan
Eva Månsson och Anders Persson

Arbetsförhållanden och hälsa vid callcenter
Allan Toomingas

Arbeten med risk för hot och våld
Ewa Menckel och Annika Hultin

Del 4. Förebyggande arbete
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Kerstin Ekberg

Arbetsmiljöpolitik och arbetsmiljöaktörer
Kaj Frick, Ove Eriksson och Peter Westerholm