New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Den könsuppdelade arbetsmarknaden

Betänkande / av Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden

SOU

Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 2004 432 s. ISBN 91-38-22125-X
Bogomtale fra forlaget.

Föreslår att insatser görs för att öka pojkars och mäns intresse för traditionella kvinnoyrken, på samma sätt som tidigare gjorts i det omvända fallet - med kvinnors inbrytning i traditionella mansyrken som följd. Bland de åtgärder som krävs är:
– ekonomiska resurser för att stimulera pojkars/mäns intresse
– sommarkurser för pojkar inom den sociala sektorn motsvarande de tekniska kurserna för flickor
– möjligheter till specialistkompetens även för undersköterskor - för att höja yrkets status och ge möjligheter till lönespridning
– en översyn av SCB:s yrkesklassificering ur ett könsperspektiv för att framhäva även kvinnors yrken genom t.ex. särskilda yrkestitlar.