New books  Vuxenmobbning i människovårdande yrken

Lillemor R.-M. Hallberg og Margaretha Strandmark

Studentlitteratur 2004, 167 s. ISBN 9144032080
Bogomtale fra forlaget.

Ett dolt fenomen, 12

Definition av mobbning, 17
Mobbning som gruppvåld, 17
Mobbning som aggressivt beteende (personlighet), 19
Mobbning som makt och kontroll, 21
Mobbning som social interaktion, 23
Mobbning som kränkande särbehandling, 24

Mobbning i skolan, 27
Våldet i samhället, 27
Skolan som arbetsplats, 29
Forskning om skolmobbning, 32
Etik och moral, 33
Vem mobbar vem?, 35
Förekomst av mobbning i skolan, 38
Mobbningsarenor i skolan, 40
Att kommunicera mobbning, 41

Potentiella arenor för vuxenmobbning, 45
Personlighetsmyten, 46
Grupprocesser, 46
Psykosocial arbetsmiljö, 48
Organisation, 50
Ledarstil och ledarskap, 51
Ledarskap och hälsa, 53
Kvinnligt och manligt ledarskap, 54
Arbetsplatser i privat och offentlig regi, 56
Gemensamma kännetecken för skola och arbetsliv, 57
Andra arenor för mobbning, 60
Ovilja att erkänna existensen av mobbning, 61

Kommunikation och konflikter på arbetsplatsen, 63
Kommunikation – en dynamisk process, 64
Motsättningar och konflikter, 65
Konfliktteman, 67
Kognitiva och affektiva konflikter, 68
Olika skeden i konfliktprocessen, 71
Konfliktlösning, 72

Makt och maktlöshet, 75
”Makten till”, 76
Empowerment, 78
”Makten över”, 79
Makten som process, 80
Makt, inflytande och förändring, 81
Ambivalens gentemot makt, 83

Mobbning på arbetsplatsen, 85
Arbetsgruppen, 85
Aggressivitet, hot och våld, 87
Arbetsplatskulturen, 88
Kvinnodominerade arbetsplatser, 90
Tidigare forskning om arbetsplatsmobbning, 91
Vem mobbas?, 94
Olika typer av mobbning, 95
Stadier i mobbningsprocessen, 97
Konsekvenser av vuxenmobbning, 98

Upplevelser av mobbning inom vård, skola och omsorg, 103
Teorigenererande kvalitativ metod, 103
Insamling och analys av data i projektet, 104
Initiering, process och konsekvenser av mobbning, 106

Initiering av mobbning, 109
Potentiell arena för konflikter, 111
Professionella och personliga värdekonflikter, 112
Personlig styrka och sårbarhet, 113
Spelet om makten, 115

Mobbningsprocessen, 119
Förtal förändrar bilden av den mobbade negativt, 121
Svek förråder den mobbade, 122
Kränkningar nedvärderar den mobbade, 124
Orättvisor legitimerar mobbningen, 126
Stöd ger tillfällig lindring, 127

Konsekvenser av mobbning, 129
Skuld, skam och försämrad självkänsla, 131
Symtom och reaktioner, 133
Begränsade val, 134
Psykologisk bearbetning, 135
Upprättelsen – vägen tillbaka till ett normalt liv, 138

Att förhindra mobbning på arbetsplatsen, 141
Initiering av mobbning, 142
Potentiell arena för konflikter, 143
Vem blir utsatt för mobbning?, 144
Mobbningsprocessen, 146
Mobbningens konsekvenser, 148
Att hantera konflikter, 150
Hälsosamma arbetsplatser, 151
Referenser, 155

Lillemor R-M Hallberg har sjuksköterske-, vårdlärar- och psykologutbildning och är professor i vårdvetenskap vid Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad, samt vid Institutionen för omvårdnad, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Margaretha Strandmark K. är sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och docent i folkhälsovetenskap och innehar en lektorstjänst vid Avdelningen för folkhälsovetenskap, Samhällsvetenskapliga institutionen, Karlstad universitet, där hon ingår i profilområdet Arbete och hälsa.