New books  EU och arbetslivsfrågorna

Bo Johansson

Arbetslivsinstitutet, 2004, 55 s.
Bogomtale fra forlaget.

Sedan Sveriges inträde i Europeiska Unionen 1995 har svenska myndigheter och organisationer i ökande omfattning deltagit i och påverkats av det europeiska samarbetet. Detta sker idag på olika nivåer och inom de flesta politikområden. Denna sammanställning belyser var i EUs organisation arbetslivsrelaterade frågor behandlas och hur svenska intressenter deltar i detta arbete. Syftet är att erbjuda praktiker, studenter och forskare en överskådlig orientering om och konkreta ingångar till det mångfacetterade europeiska samarbetet inom arbetslivsområdet.

Inledningsvis belyses olika EU-organs roller och befogenheter, vilka som är beslutsfattande och vilka som är beredande och rådgivande, samt hur de är relaterade till varandra. Här anges också i förekommande fall vilken svensk representation som finns i dessa organ. Efter denna generella översikt av unionens organisation behandlas EUs sysselsättnings- och socialpolitik, de sociala parternas organisation på europanivå och hur de svenska parterna är anslutna till denna samverkan. Därefter ges en översikt över EUs forskningspolicy och vilka olika former av insatser som görs för att främja utvecklingen inom europeisk FoU-verksamhet, framför allt inom arbetslivsområdet.

Eftersom en betydande del av EU-arbetet sker inom ramen för de enskilda medlemsstaternas politiska vardagsarbete beskrivs även hur EU-arbetet bedrivs i Sverige inom det politiska systemet, arbetsmarknadens parter och myndigheter, med särskild tonvikt på arbetslivsrelaterade frågor. Avslutningsvis ges information om vilka myndigheter och organisationer som förmedlar information om EU i Sverige.

I en bilaga redovisas dessutom kontaktvägar och i vissa fall kontaktpersoner till omnämnda institutioner, organ och organisationer. Vissa av dessa, liksom andra uppgifter i denna skrift, är till sin natur färskvaror och bör läsas med reservationen att de var aktuella i april 2004, d.v.s. före utvidgningen 1 maj och parlamentsvalet i juni.