New books  Från lärandets loopar till lärande organisationer

Otto Granberg og Jon Ohlsson

Studentlitteratur 2004, 148 s. ISBN 9144034105
Bogomtale fra forlaget.

I denna bok beskrivs det erfarenhetsbaserade lärandets historia och dess relation till det som kallas lärande organisationer. Syftet med boken är att erbjuda en orientering och introduktion till teorier och forskning om erfarenhetsbaserat lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med utgångspunkt från klassiker som Jean Piaget, John Dewey och Kurt Lewin presenteras teorier om individuellt lärande som mynnat ut i den numera omfattande och mångfacetterade teoribildningen om lärande organisationer.

Boken är avsedd att ge en överblick över litteratur som behandlar lärandets loopar respektive lärande organisationer. Den är tänkt att användas inom såväl grundutbildningen vid universitet och högskola som vid praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.

I denna reviderade upplaga har ny teoribildning och nya perspektiv tillkommit.

 

Författarpresentation, 5

Inledning, 7

Looparnas ursprung, 11

Inledning, 11
Giganterna: Dewey, Lewin och Piaget, 12
John Dewey (1859–1952), 12
Dialektisk process, 12
Kurt Lewin (1890–1947), 14
Jean Piaget (1896–1980), 18
Sju riktningar inom erfarenhetsbaserat lärande, 22
Georg Kelly, (1905–1967), 23
Looparnas ursprung: Bateson och Ashby?, 26
Svenska författare före 1980, 30

Organisatoriskt lärande, 33
Den lärande organisationen, 33
Individen i organisationen: Kolb, Argyris och Schön, 35
David Kolb, 35
Chris Argyris och Donald Schön, 39

Stigar i den lärande organisationens djungel, 49
Dialogens stig, 51
Den engelska stigen, 62
MIT-klanen, 70
Loop-stigen, 79
Sociokulturella och socialkonstruktionistiska stigar, 82
Den kritiska stigen, 91
Svenska pedagogstigen, 96

Några reflexioner, 129
Flera discipliner, 129
Lärande organisation i tiden, 130
Två dimensioner i forskningen om lärande organisation, 130
Begreppsfloran, 132
Systemtänkandet, 133
Från individ till organisation, 133
Kulturen, 135
Förstå, förklara eller förändra?, 136
Referenser, 137
Person- och sakregister, 145