New books  Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning

Jørgen Gleerup og Niels Buur Hansen

Syddansk Universitetsforlag 2004. 291 s.
Bogomtale fra forlaget.

Det moderne vidensamfund har aktualiseret de klassiske spørgsmål om, hvad viden og læring er. I uddannelsesverdenen er dette tydeligt i den aktuelle lovgivning vedrørende de mellemlange videregående uddannelser, f.eks. læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Denne antologi sætter fokus på videnteori set i relation til professionsuddannelse og -forskning. Professionsviden er handlingsorienteret og situationsbundet, og professionerne er udviklet over tid, hvorfor deres viden- og læringsformer må betragtes i et såvel situativt som i et historisk perspektiv.
Bogen er derfor opdelt i to hovedafsnit, hvor artiklerne i første del diskuterer forskellige videns- og videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til professionsuddannelse og professions- og praksisforskning, mens artiklerne i anden del anlægger et historisk perspektiv på pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Professionsviden lader sig umiddelbart bedst udtrykke narrativt, dvs. via fortællinger og livshistorier, der kan konkretisere rum og tid. Derfor har vi i antologien også har givet plads til en sådan tredje dimension, dels ved teoretiske artikler om narrativitet, dels ved livshistoriske interviews fra de tre berørte professionsområder fordelt over begge hovedafsnit. Bogen henvender sig til alle med interesse for de videns- og læringsformer, som vidensamfundet har sat på den uddannelsespolitiske dagsorden. Det er vores håb, at bogen kan være til umiddelbar inspiration for undervisere og studerende på de nævnte grunduddannelser, samt på diplom og masteruddannelser.