New books  Bekänna färg

Modernitet, maskulinitet, professionalitet

Eva Silvén

Nordiska Museet 2004. 243 s. ISBN 91-7108-493-2
Bogomtale fra forlaget.

Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet är titeln på en ny doktorsavhandling i etnologi om färg och måleri av Eva Silvén, etnolog och museiintendent, verksam vid Nordiska museet. Eva Silvén har följt och studerat målaryrket och måleribranschen sedan mitten av 1980-talet i ett både samtida och historiskt perspektiv.

”Alla kan måla – men vi har det som yrke”, löd en reklamslogan för yrkesmålare som väckte Eva Silvéns intresse och som blev utgångspunkt för en avhandling om måleriets olika aktörer: yrkesmålare, färgarkitekter, färgproducenter, byggnadsvårdare och amatörer.

Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet skildrar villkoren inom måleriet och med bokens titel riktas blicken mot hur färg på olika sätt symboliserar smak och status, skapar amatörer och professionella, definierar kön, klass och nationalitet.

Ett centralt problemområde utgörs av de möten, kompromisser och konflikter mellan olika aktörer som uppstod under renoveringen av Enskede skola i södra Storstockholm då byggnadens kulturhistoriska värde konfronterades med moderna material och metoder.

Avhandlingen inleds med en historiskt orienterad analys av yrkesmåleriet i Sverige och avslutningsvis ställs frågan om relationerna mellan måleriets aktörer idag är på väg att förändras.