New books  Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen

Tarkett i Ronneby 1970-2000

Staffan Stranne

Växjö University Press 2004. 238 s. ISBN 91-7636-404-6
Bogomtale fra forlaget.

Sekelslutets tre decennier har kallats den tredje industriella revolutionen. Globalisering, ny digital teknik (IT) och förändrade sätt att organisera produktionen är typiska inslag i den nya industrikapitalistiska fasen. I avhandlingen Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen undersöker historikern Staffan Stranne hur ägande, teknik och organisation har förändrats i tillverkningsföretaget Tarkett Sommer AB i Ronneby.
Från att ha varit ett familjeägt företag med huvudkontoret i Ronneby, har Tarkett Sommer AB blivit en allt mindre enhet i allt större koncerner. Företaget ägs idag av den europeiska golvkoncernen Sommer Allibert, med huvudkontor i Tyskland. Hur har då internationaliserat ägande påverkat verksamheten? Vad har teknikutvecklingen betytt för arbetsprocess, ledningsprocess och anställningsrelationer? Och hur har en förändrad organisation påverkat människors relationer i termer av klass och genus? Dessa är några av de frågor Stranne försöker besvara i sin avhandling.
- Att ingå i en stor internationell koncern har paradoxalt nog stärkt den lokala företagskulturen, menar Staffan Stranne. Förutom det vanliga trycket från konkurrenterna har man också ett strakt internt konkurrenstryck mellan de olika enheterna i koncernen. Detta har skapat en sammanhållning lokalt där ledning, fack och anställda värnar om sin fabrik och sina jobb.
Produktionskraven och arbetstakten har ökat med en ny organisation med decentraliserat ansvar men centraliserad kontroll. Produktionsledningen kan följa produktionen direkt genom datoriserade övervakningssystem. Trycket ökar på dem i skiftgrupperna som inte riktigt orkar hänga med i det höga tempot och en viss utslagning kan skönjas.
En annan baksida är att allt färre kvinnor söker sig till Tarkett trots att jobben borde vara betydligt mer lämpliga för kvinnor nu än tidigare. Arbetsmiljön har blivit bättre både vad gäller kemikaliehantering och tunga lyft. Möjligtvis är det de ökade kvalifikationskraven, bland annat på tekniskt kunnande som skrämmer bort kvinnor från att söka.
Avhandlingen ”Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen”, försvaras onsdagen den 19 maj 2004, klockan 13.15. Disputationen äger rum i sal 2404A, Norra flygeln, Campus Gräsvik, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Opponent är docent Annette Thörnquist, Arbetslivsinstitutet, Uppsala.