New books  Värdet av arbete

Arbetsvärdering som ett lönepolitiskt instrument

Kerstin Rosenberg

BAS 2004. ISBN 91-7246-215-9
Bogomtale fra forlaget.

" Är arbetsvärdering ett användbart redskap för att åstadkomma rättvisa löner? Kerstin Rosenberg analyserar de hinder och stöd hon mött som forskare och konsult i fem arbetsvärderings-projekt. Projekten bedrivna i kommunala och statliga organisationer liksom inom en bankrörelse, har haft varierande framgång. Författaren visar övertygande att det stöd och den legitimitet som ledningen ger arbetsvärderingen är ett av flera nödvändiga villkor för att arbetet skall bli framgångsrikt. Ledningens stöd - eller brist på stöd - är dock inte den enda avgörande faktorn för möjligheterna att genomföra en arbetsvärdering och utjämna osakliga löneskillnader. Fallstudierna visar att enskilda befattningshavare känner sig ifrågasatta när förväntningar om uppvärdering av den egna befattningen inte uppfylls. Arbetsvärdering kan leda till konflikter som det i organisationen bör finnas en beredskap och kompetens att hantera. Knytningen av arbetsvärdering till målet att utjämna könsbundna löneskillnader, kan skapa hinder som inte uppstår om arbetsvärderingen ses som ett redskap för en allmän strävan att sätta rättvisa löner.
Andra fördomar är att det finns en rad tekniska aspekter vad gäller arbetsvärdering som måste hanteras med omsorg – exempelvis mått och skalor samt viktning av de olika faktorerna. Storleken på ett fast lönegolv, arbetsvärderingens poängsättning, avgör om löneskillnaderna blir stora eller små. Arbetsvärdering är alltså inte ett instrument som ersätter fackliga förhandlingar och en genomtänkt lönepolitik – utan ett instrument för att stödja förverkligandet av en sådan. Avhandlingen innehåller en rad viktiga iakttagelser och reflektioner om arbetet att genomföra arbetsvärdering."