New books  Nytt arbeidsliv

Medvirkning, inkludering og bel√łnning

Hege Torp

Gyldendal Akademisk Oslo 2005. 303 s. ISBN 8205338442

Det finnes mange studier av det nye arbeidslivet, og de fleste har fokus på arbeidstakerne. Vi vet langt mindre om arbeidsplassene; om de er preget av fenomener som assosieres med det nye arbeidslivet, og hvilke konsekvenser det har for arbeidstakerne og for virksomhetene. I boka Nytt arbeidsliv – medvirkning, inkludering og belønning har forfatterne fokus nettopp på arbeidsplassene og prøver å svare på blant annet disse spørsmålene:
- Hvor utbredt er det nye arbeidslivet?
- Tar «de nye bedriftene» sosialt ansvar for egne ansatte?
- Hvilke virksomheter rekrutterer ikke vestlige innvandrere?
- Er sykefraværet høyere eller lavere i det nye arbeidslivet?
- I hvilken grad påvirker bruk av nye belønningssystemer lønnsforskjellene?
- Vil virksomheter som har tatt i bruk nye måter å organisere arbeidet på og nye belønningssystemer, ha lengre levetid enn andre?

Forfatterne drøfter mytene og påstandene om det nye arbeidslivet og de sentrale begrepene medvirkning, inkludering og belønning.

Artiklene i boka er i hovedsak basert på data fra Arbeids- og bedriftsundersøkelsen (ABU) 2003. Dette er et unikt datasett som kombinerer surveydata og registerdata, som til sammen gir detaljert og omfattende informasjon både om virksomhetene og om de ansatte. Boka er et resultat av samarbeid på tvers av institusjoner og miljøer og involverer forskere fra Institutt for samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, Forskningsstiftelsen Fafo, Statistisk sentralbyrå, Norges handelshøyskole og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Artikler

Hege Torp: Nytt arbeidsliv – innledning og sammendrag

Kristen Ringdal: Fleksibel arbeidsorganisering 1997-2003

Erling Barth, Bernt Bratsberg, Torbjørn Hægeland og Oddbjørn Raaum: Nye avlønningsformer

Pål Schøne: Opplæring i arbeidslivet

Kristen Ringdal, Odd Nordhaug og Paul N. Gooderham: Amerikanisert personalledelse i norske bedrifter?

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke: Organisasjoner og tariffavtaler i arbeidslivet

Torunn Kvinge , Bjørne Grimsrud og Pål Schøne: Ansattes medbestemmelse i norsk arbeidsliv – omfang og kjennetegn

Tove Midtsundstad: Virksomhetenes sosiale ansvar

Anne-Britt Djuve:Hvem inkluderer innvandrere?

Hege Torp og Arne Mastekaasa: Sykefravær og nye former for arbeidsorganisering

Erling Barth, Bernt Bratsberg, Torbjørn Hægeland og Oddbjørn Raaum: Større lønnsforskjeller i Norge: En følge av prestasjonslønn?

Tove Midtsundstad og Jon Hippe: Pensjoner i arbeidsmarkedet (Midtsundstad, Hippe)

Harald Dale-Olsen: Etablering og nedlegging av bedrifter, bedrifters størrelse og levetid