New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

DASAM 25 år

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 1980-2005

Johan Hviid Andersen, Jens Peter Bonde, Finn Gyntelberg, Jens Peter Johansen, Sigurd Mikkelsen, Rolf Petersen og Jane Frølund Thomsen

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 2005. 58 s. ISBN 8799073005
Bogomtale fra forlaget.

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin blev dannet i 1980, fordi der opstod et behov. I løbet af 1960’erne og 1970’erne betød den generelle samfundsudvikling større fokus på folks levevilkår og dermed også på arbejdsmiljøet.
For mange var det daglige arbejde risikofyldt med udsættelse for farlige stoffer som asbest, organiske opløsningsmidler og bly. Ofte var arbejdet meget tungt og indenfor visse fag med en ikke ubetydelig ulykkesrisiko. Der opstod derfor et meget konkret behov for lægefaglig ekspertise, der kunne foretage individuelle vurderinger af mulige arbejdsmiljøudløste sygdomme og mere overordnet kunne prioritere og udføre den nødvendige forskning, der kunne føre til forebyggelse.
I takt med stadigt forbedrede forsknings- og analysemetoder blev det muligt at indkredse specifikke årsager til sygdom til brug for forebyggelsen. Det arbejdsmedicinske speciale har her bidraget med videnskabelige undersøgelser, der har været med til at afklare forekomsten, afklarede, men gradvis er det alligevel lykkedes at opnå en større indsigt. Dette har imidlertid endnu ikke afspejlet sig i et fald i antallet af personer, der plages af denne type lidelser. Som det fremgår af figuren, har antallet af anmeldte bevægeapparatlidelser været stejlt stigende i perioden, og psykiske lidelser synes nu at følge samme mønster. En bedre forståelse af de mange samvirkende faktorer både i og udenfor arbejdsmiljøet af betydning for disse og også andre lidelser, vil kunne bidrage til forebyggelse og til at modvirke fravær og udstødning fra arbejdsmarkedet, som ofte er en alvorlig følge.
Der er således fortsat store og uløste problemer og nye vil komme til i takt med den sociale og teknologiske udvikling. For at bidrage til løsningen af disse problemer kan en højere grad af specialisering indenfor de arbejdsmedicinske enheder vise sig at være nødvendig. Vi står overfor en tid med store strukturelle ændringer, hvor kravene til fremtidens arbejdsmedicinske funktioner skal tænkes med. For at sikre et højt lægefagligt niveau er det her afgørende, at specialet også fremover er forankret i sygehusvæsenet.
Dette jubilæumsskrift fortæller selskabets historie frem til i dag, men prøver samtidig at komme med et bud på fremtidens udfordringer på arbejdsmiljøområdet og dermed for specialet.